Ontstaan

Ontstaan van CaZo

Door een initiatiefgroep van 21 apotheken is eind 2011 een zorggroep voor apothekers opgericht met de werknaam Stichting CaZo. Dit staat voor Stichting Categorale Zorg voor apothekers in Zuidoost Brabant.

Waarom Service Apotheken en waarom een stichting?
Al vanaf 2007 liep er een discussie over de behoefte aan een organisatie die als zorggroep zou kunnen fungeren voor de regionale apothekers.

Het bleek heel moeilijk om met alle bloedgroepen van apothekers tot een consensus te kunnen komen en een en ander concreet te maken. Dit kwam o.a. door een verschillend gevoel van urgentie, dubbele agenda’s, een gebrek aan vertrouwen, een gebrek aan mensen die de kar wilden trekken en NMA problematiek.

Daarom hebben de Service Apothekers in de regio een jaar geleden gekeken of zij de sprong voorwaarts wel zouden kunnen realiseren. Heel snel is toen consensus ontstaan over de volgende punten. De organisatie zou moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een beperkt aantal beslissers tbv productontwikkeling en de prijsstelling hiervan ivm NMA-problematiek;
  • Deze beslissers die inzage hebben in productontwikkeling en de besluitvorming hierover, dienen regionaal gevestigd te zijn, volledig onafhankelijk beslissingsbevoegd en niet te behoren tot een potentieel concurrerende organisatie;
  • In het belang van een zo groot mogelijke dekkingsgraad tov de contractpartners moet iedere apotheker mee kunnen doen als onderaannemer. (zowel Service Apotheken als niet Service apotheken);
  • De enige beperkende voorwaarde is een harde kwaliteitseis ten aanzien van de te leveren prestatie, met als sanctie uitsluiting;
  • Er dient bereidheid te zijn de hierdoor ontstane witte vlekken gezamenlijk in te vullen;
  • Er moet een reëel uitzicht zijn op een functionerend KIS (=Ketenzorg Informatie Systeem) dat de gewenste dataset kan leveren voor intern toezicht en externe verantwoording;
  • Een adviesraad met apothekers van andere bloedgroepen dient als klankbord en draagvlak-meter en –uitdrager naar de achterban.

Na een voorbereidingsperiode van één jaar is deze organisatie nu een feit. Er is gekozen voor de stichtingsvorm vanwege de volgende argumenten:

  • Eenvoudig op te richten;
  • Geschikt voor kwalitatieve doelstellingen zonder commerciële bedoelingen;
  • Snelle besluitvorming mogelijk;
  • Het besef dat als later blijkt dat er vanwege grote zakelijke contracten een BV beter op zijn plaats zou zijn, er snel overgeschakeld kan worden.